MeetWord 4.32

MeetWord 4.32

www.minglang.org – Shareware – Windows
The MeetWord help Chinese, Korean, Japanese and other people learn English Words more efficiently.
Repeat on suitable time according to user's learning history.
Phonetics: Kenyon and Knott, the International Phonetic Alphabet (IPA).
Clear pronunciations.
18000 English words, 4000 English definitions, 15000 Sample sentences.
GRE wordlist, TOEFL wordlist, SAT wordlist, IELTS wordlist, 5000 most frequently used American English words list.
Simplified Chinese translations, Traditional Chinese translations, Korean translations, Japanese translations of English words.
The program can find original words as user's course from a text. For example, the program can find 'wife, meet, meeting, sell' from a text: 'wives, meeting, asdfg, sold'.
Efficient learning modes: Pairing words with translations, Pairing words with example sentences, Moving the letters to form the complete spelling, recalling the meaning by spelling, recalling the English word by a translation, recalling the spelling and translation by a pronunciation, recalling the English word by a sample sentence or a definition.

Tổng quan

MeetWord là một Shareware phần mềm trong danh mục Giáo dục được phát triển bởi www.minglang.org.

Phiên bản mới nhất của MeetWord là 4.32, phát hành vào ngày 04/04/2016. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 20/11/2014.

MeetWord đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

MeetWord Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho MeetWord!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
www.minglang.org
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.

Tìm kiếm liên quan

Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản